ข้าพเจ้ายินดีให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการเยาวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร

  อนึ่งในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

  ในกรณีที่ท่านผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเยาวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

ยกเลิก